محصولات

دوربین FTD CAMERA /۷۰۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین FTD CAMERA /۷۰۰TVL

دوربین JMK /۴۲۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین JMK /۴۲۰TVL

دوربین FTD SHARP / ۵۲۰ TVL
دوربین مداربسته

دوربین FTD SHARP / ۵۲۰ TVL

دوربین FTD SONY / ۷۰۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین FTD SONY / ۷۰۰TVL